qc_01 NÚM. 35 - SEGONA ÈPOCA - NOVEMBRE 2023 - EDICIÓ DIGITAL

ÍNDEX

 • Introducció
 • El forn de pa. Tal com era - Judit López Besora
 • Quan a Capafonts es feia pa - Diego López Bonillo
 • Consideracions entorn dels forns de pa en general, del de Capafonts en particular,
      i de la desamortització - Salvador J. Rovira i Gómez
 • El forn de pa - Jordi Fort Besora
 • Què i com. El treball al forn de Capafonts - Josep M. López Besora
 • El procés de restauració
 • El forn actual
 • Entrevista amb l'Antònia pastissera - Josep Cruset
 • L'opinió d'un foraster: Antoni Maria Casas
 • El pa, una part de la història
 • Bibliografia

 • FOTO DE PORTADA:
  Un racó del forn de Capafonts, després de la restauració. Els estris són els originals: les pales, la pastera, l’olla per escalfar l’aigua que servirà per pastar, la pala per recollir les brases sobrants, la caixa on el pa fermenta, o la tanca, són elements molt antics, igual com el mateix forn i els elements constructius. Com diem a la portada, una relíquia de la Història.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro - Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts - E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor. La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.
  Introducció

     No descobrim res de nou si diem que el progrés ha deixat enrere formes de vida de molts segles d’antiguitat. Els canvis en les comunitats humanes han estat radicals, fins al punt que sovint, determinades pautes de vida actuals en res s’assemblen a les que eren vigents fa poc més de mig segle.

     Pel que fa a Capafonts, per començar s’ha transformat substancialment l’espai físic, com a molts dels pobles i ciutats del país. Els carrers, les places i els edificis són els mateixos, però l’aspecte és un altre: els carrers ja no estan empedrats amb bocins de roca irregulars, ni la majoria de les cases mostren la rusticitat de les parets exteriors. Tot està modernitzat i les construccions noves o restaurades mostren amb orgull els arrebossats d’argamassa o de pedra vista.

     Aquest espai físic ha estat ocupat des de fa mil·lennis per grups humans que han anat perfilant uns sistemes de vida, unes maneres de relacionar-se entre ells i amb l’entorn. I alhora, unes maneres d’afrontar una funció tan bàsica com és l’alimentació. Una alimentació que es basava en el consum de productes locals, amb escasses aportacions exteriors, a causa de l’aïllament en què ha viscut tradicionalment la vall de Capafonts.

     La millora de les comunicacions juntament amb els canvis socioeconòmics radicals de les darreres dècades, han capgirat la situació, fins al punt que, tret dels horts familiars, a Capafonts no es consumeix pràcticament res que no vingui de fora.

     Els canvis són profunds i, naturalment, van molt més enllà de l’àmbit d’aquesta vall: a les llars ara hi entren una gran quantitat de productes que històricament o no existien o eren patrimoni d’alguns privilegiats: aliments que abans eren un luxe, com els ous en moltes cases, ara són d’allò més habituals, i a la inversa, aliments com les arengades o el bacallà que eren de consum obligat pels preus baixos, ara són gairebé productes de gurmet. Però malgrat totes les innovacions, hi ha dos productes que es mantenen com a base de la dieta en aquesta part del món. Ens referim al pa i l’oli, amb un tercer, el vi, que era imprescindible i que es troba en recessió. La cultura mediterrània, a la qual pertanyem, ha entronitzat des de fa mil·lennis aquests tres elements, i és tal la importància que se’ls concedeix que fins i tot els ha envoltat d’un significat espiritual i transcendent, formant part de determinats actes litúrgics.

     Centrem-nos en el primer: el pa és l’element fonamental de tota dieta i la seva obtenció és la tasca prioritària de les famílies des que, segons els investigadors en la matèria, es començà a elaborar fa uns catorze mil anys a la Cisjordània, segons uns, o setanta mil en el Paleolític, segons altres. Passa el temps, però el pa com aliment bàsic resta intacte: s’introdueixen variants per tal de fer-lo més atractiu o divers, però continua tenint la mateixa importància de sempre.

     Pel que fa a Capafonts, històricament la major part de la terra disponible es dedicava al cultiu dels cereals, especialment blat. En èpoques de sobrepoblació s’artigaren terres que mai ho havien estat; però a partir de mitjans del segle passat, a poc a poc la superfície dedicada a aquest cultiu anà decaient fins a desaparèixer del tot.

     La farina, que havia de ser la base de l’alimentació dels capafontins, s‘obtenia al molí del Barral -gairebé desaparegut- i als tres que es bastiren al segle XVIII.

     Quant a l’elaboració del pa, moltes cases tenien forn propi, i per aquelles que no en disposaven, s’instal·là el comunitari als baixos de la Casa de la Vila. No és agosarat afirmar que, a jutjar pels indicis, aquest fet es remunta segurament als inicis de l’edat mitjana, quan s’implantà el règim senyorial, com es diu en un dels apartats d’aquest treball.

     Cal insistir que aquest forn, d’origen antiquíssim, que ha passat per múltiples vicissituds, que ha canviat de propietari diverses vegades, s’ha mantingut actiu fins fa pocs anys, quan ja fou incapaç d’adaptar-se a les exigències de la legislació actual en la matèria. El dia de Tots Sants del 1986 el darrer forner baixà la tanca del forn per darrera vegada, donant fi d’aquesta manera a uns quants segles de servei al poble i de gairebé quaranta anys a la darrera etapa, durant els quals l’Isidro i l’Antònia exerciren la professió amb honradesa, professionalitat i saber fer. Amb aquest acte, acabà tota una època històrica.

     El forn deixà de funcionar, però les autoritats de Capafonts en aquella època tingueren l’encert de no deixar que desaparegués, com ha passat en la immensa majoria dels que hi ha escampats per Catalunya, i que no han tingut tanta sort. Es procedí a una restauració respectuosa amb la instal·lació i es deixà com una mostra de la història del poble, que és alhora, part de la història del nostre país. Pocs pobles de Catalunya poden presumir de conservar un monument com aquest. Es tracta d’un llegat d’un valor històric extraordinari que cal conservar i tenir-ne cura, si més no per respecte a la munió de generacions de capafontins que han passat per aquest local.

     En les pàgines que segueixen intentem situar el lector no familiaritzat amb l’àmbit de referència, dins la realitat d’una activitat que té segles d’història al nostre poble. Ben segur que s’hi troben algunes repeticions en els escrits que conformen aquest volum, que són fruit del coneixement del tema o l’afecte per a les persones dels darrers forners. Tant li fa, no hem volgut retallar res, perquè cada escrit reflecteix la visió personal de l’autor sobre allò que va conèixer de primera ma. Pensem que en tots apareix l’entusiasme per la instal·lació i sobretot pels productes que s’hi feien els quals, en opinió dels que el consumiren, era immillorable, d’una qualitat extrema. Molts l’enyorem.

     Volem expressar el nostre agraïment a totes les persones que han col·laborat en l’edició d’aquest monogràfic. Als autors, als que han proporcionat fotos, amb menció especial per Josep Maria Bertran, que tingué l’encert de fer un reportatge fotogràfic del treball del forner, i a totes les persones que ens han passat informació sobre algun aspecte d’interès. A tots, gràcies.

  El forn de pa
  Tal com era


  Judit López Besora
     El forn de la vila és un dels elements importants de Capafonts, tant per la seva antiguitat i condicions intrínseques com per la significació humana i la importància en la vida del poble fins època molt recent, atès que es mantingué en funcionament fins fa pocs anys. És un conjunt antropològic molt interessant que ens permet saber com era un forn de pa medieval remodelat en el vuit-cents.

     És situat al bell mig del casc urbà de Capafonts. Ocupa els baixos de la Casa de la Vila. L'accés es fa pel carrer de les Fonts.

     El local té planta aproximadament quadrada, de 4,86 metres d'ample per 6,65 de llargària. Al fons, a mà esquerra segons s'entra se situa el forn, d’uns 4 metres de diàmetre.

     Les parets són de maçoneria i no s’hi ha fet cap mena de modificació en cap dels seus elements originals, a excepció feta del sostre que fou bastit de nou amb motiu de la remodelació de les oficines de la Casa de la Vila que són a la planta superior. En conseqüència, presenten el color que s’ha anat formant amb el pas dels segles.

     Des de l’accés al local hi ha una rampa formada per graons de pedres desiguals que donen accés al primer dels dos nivells que es troben a l’interior. Les irregularitats del terreny són presents en aquesta part del local, amb els cingles sobre els quals es construí l’edifici ran de terra. No hi ha cap mena de paviment enlloc.

     En el primer nivell, situat dos metres per sota del carrer, es troba la màquina de pastar, d’un model de finals del segle XIX i que es trobà en servei fins que s’acabà l’activitat, l’any 1985. Els  motors són dos: un elèctric i un altre de gasolina, que era l’únic existent abans que hi hagués electricitat al poble. Aquest darrer és d’un model molt antic, de l’època en què fou instal·lada la màquina de pastar i presenta com accessoris imprescindibles una gerra de ceràmica de dimensions respectables que contenia l’aigua de refrigeració del motor i un tub que conduïa els gasos d’escapament fins a la fumera del forn. Estigué en servei fins al tancament de l’activitat, com a element complementari en situacions d’emergència.

     Al nivell inferior es troba la pastera, les caixes on es col·locava el pa  en la fase de fermentació abans d’enfornar, el dipòsit de la cendra i el forn de coure. Aquest té un diàmetre aproximat de quatre metres i compta amb una tanca col·locada a finals de la primera meitat del segle vint. Es conserven també les pales i els estris necessaris per a la feina del forner.

     No hi ha aigua corrent ni cap instal·lació sanitària.

     Presenta el deteriorament normal d’una instal·lació antiga que fa gairebé dues dècades que és en desús. Els elements estructurals es troben en estat acceptable, i només hi ha defectes en alguns detalls, com la campana de sortida de fums de la boca del forn, la porta d’entrada, la instal·lació elèctrica, etc.

  font

  Tram inferior del riu.


  font

  Detall de l'interior.


  font

  Detall de l'interior.


  font

  La boca del forn.


  font

  La maquinària.


  font

  Accés.


  Quan a Capafonts es feia pa


  Diego López Bonillo
     1. Remembrances històriques

     No sabem quan va començar a funcionar el forn de Capafonts, allà per l’edat mitjana, ni sabem tampoc quins han estat els forners que se n’han encarregat fins als començaments del segle vint, quan hi treballaren el Gaia o el Pere Pastisser. Però sí que sabem quelcom de l’etapa final de la seva història, aquella que acabà el novembre de 1986, quan el darrer forner, l’Isidro Pocurull, feu l'última fornada. Des d’aleshores romangué tancat, dormint un somni de molts anys, deteriorant-se progressivament, fora de servei, mentre els capafontins hagueren de buscar altres vies per aconseguir el pa de cada dia. Fou una etapa dura, imposada per l’evolució imparable del progrés. Entre altres motius, el vell forn ja no lligava amb els nous temps, era massa antic, massa primitiu, no complia els requisits que la legislació exigeix a aquesta classe d’establiments. Calia remodelar-lo per tal que les autoritats sanitàries hi donessin el vistiplau per continuar fent aquell pa de qualitat excepcional que s’havia fet des de sempre. Què hi farem, el forn, com tantes altres coses, ha estat víctima d’això que en diem progrés i que en aquest cas concret provoca alguns dubtes. Per què, fent un incís, algú creu que el pa, un producte que és durant més d’una hora en un forn, a una temperatura superior als dos-cents graus pot contenir algun microorganisme viu que pot arribar a fer mal a la salut? El forner ja ho deia, parlant d’aquest tema: s’ha de tenir molta cura amb la neteja de la farina, la pasta, el pa, els estris, però en el supòsit que hi entrés algun organisme viu, el foc tot ho mata.... Hi ha coses que emprem habitualment que tenen més risc que el pa cuit en un forn.

     Durant l’etapa final de la seva vida professional, el forner de Capafonts hagué d’adaptar-se a temps nous, temps de canvis i convulsions, temps en què es passà d’una manera de treballar que havia estat vigent durant segles a una altra, imposada per l’evolució de la vida al poble. Aquell forn que servia per a coure el pa amassat a casa, que portaven les dones i el que el forner pastava a mà, veié com l’activitat augmentava, com un dia hi instal·laven una màquina de dimensions notables, que feia de pastera i que permetia al forner treballar descansadament a l’hora de fer la pasta. Veié com, per tal de moure aquest artefacte s’instal·lava al costat un motor que funcionava amb gasolina i que feia girar les pales de la pastera amb lentitud i un soroll monòton, com de cansament. Una gran gerra de ceràmica, situada en un prestatge al costat contenia l’aigua necessària per tal que el mecanisme no s’escalfés: és el radiador de motor d’explosió més original que s’hagi vist mai. I un llarg tub conduïa els gasos d’escapament fins a la fumera del forn. Més artesà, impossible, un maridatge perfecte entre la tècnica i l’artesania.

     Un dia, quan ja s’havia consumit més de la meitat del segle vint, veié també com instal·laven els cables de l’electricitat, que en teoria havia de permetre prescindir del llum de carbur, i del motor de gasolina. I així fou, però fins al final ambdues coses estigueren a punt de funcionament, perquè en el moment més impensat, deixava d’arribar l’electricitat i s’havia de tornar a cuitacorrents als mètodes tradicionals. Coses de la tècnica... i d’aquest mal endèmic al poble durant molts anys, que són les apagades.

     Aquestes han estat les úniques innovacions que ha introduït el progrés en el forn de Capafonts, perquè la resta s’ha mantingut com en els temps inicials, amb els canvis mínims derivats del desgast. Així, els refractaris que cobreixen la quinzena de metres quadrats de la sola del forn i els de la volta són els mateixos, amb les restauracions imposades pel temps i l’ús: alguna vegada calia canviar algun cairat de la sola, recremat o deformat de tant de suportar el foc dels feixos i el pas de la dalla, i en una ocasió s’hagué de substituir algun dels totxos de la volta, perquè el foc no perdona. La tanca és també “moderna”, fou posada pel darrer forner cap a la meitat del segle vint, però es tracta d’un model molt més antic, que quan la posà ja havia estat substituït als forns per un altre més lleuger i de més fàcil accionament. Perquè s’ha d’haver esmorzat bé per aixecar i baixar aquella tanca unes seixanta o setanta vegades cada fornada...

     La resta de l’utillatge és el de sempre: la pastera, les caixes, el tallant, les teles, etc. si més no són del mateix model de sempre. L’únic element que calia substituir de tant en tant eren les pales, que es gastaven amb una certa rapidesa, sobretot la d’enfornar els pans, que és la més petita i serveix més que la dels llonguets i la de les coques, que és la més gran.

  font


  font


  font
     Tampoc ha canviat el local, només s’afegí una porta nova, que devia ser ja centenària quan es tancà definitivament, però la resta era tal qual: una mena d’escales excavades a la roca per a baixar el metre llarg de desnivell que hi ha fins al primer replà, allà on es troba la pastera, i dos graons més per arribar al darrer, un metre més avall, el de davant de la boca del forn. I els afegits imposats per les obres de la Casa de la Vila, que és al damunt. El dipòsit de la cendra en un racó, els suports per les eines d’escombrar el forn, el petit pou al costat de la pedra de la boca del forn, i que no porta enlloc, perquè al forn no hi ha aigua ni desaigües, i que servia per escórrer el sac quan el mullava per a escombrar el forn, l’espirall i l’embut de vaporització encastats a la paret a dreta i esquerra de la boca respectivament, etc. En resum, un local que s’ha mantingut tal qual en un alt percentatge d’autenticitat: com a mínim, les parets són les primeres i ben segur que no s’han pintat mai. L’existència d’una arcada a la paret adjacent a la pastera i d’altres del mateix estil a l’altra banda, als baixos de ca l’Ermitanet, suggereix que el local aquest fou més gran, que donava a la Plaça Vella, i que devia formar part del nucli central del poble.

     Aquest local és una part de la història de Capafonts. Si les parets poguessin parlar, quantes coses no dirien! Quantes generacions de capafontins i capafontines han trepitjat aquelles escales de pedra! Quants secrets no s’hauran explicat en aquell local en les tertúlies improvisades mentre el forner feia la seva feina! Fins i tot durant uns anys, a la dècada dels seixanta del passat segle s’hi feu el mercat setmanal de la tòfona. Una institució, com diem.

     2. El procés d'elaboració

     Pensar en el forn de Capafonts és pensar en el pa que s´hi feia. En un altre lloc d’aquesta obra se’n parla, però deixeu-me dir algunes coses sobre el pa en general i aquell en particular.

     Per fer pa només són necessàries quatre coses: farina, aigua, sal i llevat. S’hi poden afegir més ingredients per tal de millorar la presència, el sabor, l'aroma, la textura o la conservació: llet, greixos vegetals o animals, sucres, fruites, conservants, colorants, potenciadors del sabor, etc. Els tipus de pa que es troben avui en dia en el mercat són molts, i les propietats de cadascun, també moltes i diverses. I permeten satisfer tothom, perquè en això dels gustos, com és sabut, hi ha una gran diversitat: allò de “tants caps, tants barrets”, i que “sobre gustos no hi ha res escrit”, és ben veritat. I referent al pa, potser encara més, perquè les preferències són moltes, i a més poden variar al llarg del temps. Ja ho deien els vells: “el pa, mudat, i el vi, usat”, en el sentit de què molts fugen de la rutina, en l’apreciació d’aquests dos aliments bàsics (perquè parlem del pa, però el vi és també un aliment, no ho oblidem). Però, dites a part, el que és ben cert és que la qualitat d’aquell pa que es feia al forn de Capafonts era immillorable, i és una de les coses que es conserven en la memòria de tots els que el consumiren. I molts, cerquen avui en dia un producte que s’hi assembli.

     Comencem per la farina, que al nostre país és de blat. Encara que no ho sembli, era la primera preocupació del forner, que havia de fer equilibris per a aconseguir una pasta consistent i aromàtica, que augmentés de volum abans d'arribar al punt de cocció. I això requeria molta atenció, perquè no totes les farines són iguals, a conseqüència de què no tots els blats són iguals: hi ha moltes varietats, i cadascuna dona un tipus de farina diferent. En general, com passa amb altres coses, l’augment de la producció per hectàrea va en detriment de la qualitat, o sigui, que augmenta el contingut de midó i es redueix la quantitat de proteïna. Les farines que es gastaren cap a finals dels anys quaranta del passat segle, procedents d’Argentina són les millors que han passat pel forn de Capafonts, en opinió del forner. Després la cosa degenerà i de tant en tant havia de solucionar el problema d’aconseguir la mateixa qualitat de la pasta, afegint-hi farina de força, que té un gran contingut de gluten. Perquè és el gluten el que fa el teixit pastós a l’interior del qual els llevats originen l’anhídrid carbònic que queda empresonat i forma els ulls. Precisament aquest element, els ulls, és un dels que ens poden donar una pista sobre la qualitat del pa. Efectivament, un pa de qualitat presenta uns ulls irregulars, de mides diferents, distribuïts en mig d’una molla consistent, de color més aviat crema, no massa blanca. Això indica que hi ha força gluten que dona consistència a la molla.

     Les farines més pobres en gluten formen una molla uniforme, de color més blanc i amb molts ulls, repartits de manera uniforme, petits i tots més o menys iguals, en un conjunt d’aparença esponjosa.

     Pel que fa a la crosta, la d’aquell pa era gruixuda, un o dos mil·límetres. I respecte del color, si és daurada per sobre i morena per la part de sota, indica que la cuita s’ha fet directament sobre una sola de rajoles refractàries; el pa que es cou en un forn metàl·lic té un altre aspecte per la part inferior.

     La fase d’elaboració de la pasta intervé de manera fonamental en les propietats del producte final. La velocitat de la màquina i el temps que està rodant influeixen en el gust del pa i la conservació posterior. La màquina emprada a Capafonts és d’un model molt antic, tenia més d’un segle quan deixà de funcionar, i encara que té dues velocitats, el forner sempre la feu anar amb la més baixa. La pasta girava i girava durant més d’una hora, durant la qual es vigilava que es barregés de manera uniforme, afegint-hi aigua tèbia o farina en funció de la consistència que anava agafant. Aquest temps era una de les claus de la qualitat de la pasta, perquè és llavors quan es comencen a elaborar els aromes que esclataran posteriorment. Es pot pastar amb menys temps, i de fet, les màquines actuals van a més gran velocitat; però en aquest cas s’ha d’afegir més llevat, amb la qual cosa la fermentació, amb la producció d’anhídrid carbònic, i per tant dels ulls, és diferent. O s’ha d’ajudar a la fermentació afegint-hi productes que afavoreixen l’obtenció del pa desitjat, cosa que l’Isidro no feu mai.

     A continuació ve la fase de fermentació, que també requereix el seu temps. Es diu en una altra part d’aquesta obra que quan la pasta era a la pastera es deixava reposar una bona estona, i que aquest repòs es repetia una vegada els pans eren fets i esperaven a les caixes. En aquesta fase és quan s’elaboren els aromes -i en un bon pa n’hi ha una gran quantitat, més de cent, segons els entesos-, per la qual cosa és molt important la durada, que ha de ser com a mínim de mitja hora. I pel que fa a la segona fermentació, quan ja estaven formats els pans, el repòs ha de ser com a mínim d’una hora, perquè és quan els llevats originen el gas carbònic que forma els ulls.

     I passem a la fase de coure. Ja s’ha dit que el forn era molt elemental, tant en la seva construcció com en el funcionament. Una volta magnífica feta amb totxos refractaris posats de cantell, per sobre d’una superfície de cairats quadrats de trenta-cinc centímetres de costat, recolzats al damunt d’unes capes de sorra i sal. És a dir, un espai tancat, amb una obertura de quaranta per quaranta, i un forat petit al sostre, amb tanca practicable, per a la sortida de fums, totalment refractari, i per tant, on l’escalfor es conservava perfectament.

     Aquest forn s’escalfava a base de cremar llenya de pi: mai es cremà altra cosa. La provisió de matèria primera era garantida per la gran quantitat de pinedes que hi ha en aquesta part de la muntanya, i sempre hi havia algú que feia alguna tallada. Aleshores, amb les branques es feien feixos, que es portaven, primer a bast, després en carro, i finalment amb el tractor de cal Llarg, fins al poble. Quan les tractorades foren ja grans, es deixaven a l’era del Pocurull, des d’on el forner els anava portant cap al forn. Al davant de la porta sempre n’hi havia d’arrepenjats a la paret de cal Ros. Aquesta era una de les preocupacions del forner, disposar de llenya per cremar, i més d’una vegada hagué d’anar ell mateix a fer-ne, perquè no trobava ningú que n’hi portés. Són detalls aparentment banals, però del correcte funcionament de tots ells depenia el ser o no ser, és a dir, el poder fer pa o no.

     Quan s’encenia la llenya del forn, el poble s’omplia d’una flaire característica, que era substituïda un parell d’hores més tard pel la del pa acabat de desenfornar.

     El fet de coure els pans directament damunt dels refractaris, on havien cremat els feixos de pi, i on les reïnes que porta aquest tipus de llenya s’havien fet fonedisses, tenia la seva repercussió en l’aspecte i la qualitat del producte final. En efecte, un pa cuit d’aquesta manera presenta una crosta més gruixuda que si es fa en prestatges metàl·lics, una crosta que no s’eixuga ràpidament, que es manté suau, i que, encara que no sigui cruixent, es pot consumir perfectament després d’uns dies. Naturalment, que aquestes propietats no depenen únicament del sistema de cuita, com s’ha dit més amunt, però sí que hi té molt a veure coure un pa directament sobre els refractaris.

     Aquest pa es conservava molt bé, i a mesura que passaven els dies, la molla anava assolint una consistència més gran, però sempre fàcil de trencar; igual passava amb la crosta, que deixava de ser cruixent per tornar-se suau, però mai estirosa com si fos de goma. Hi havia gent que preferia aquest pa d’uns quants dies, millor que acabat de sortir del forn; d’altres, al contrari, el preferien calent. Qüestió de gustos, com s’ha dit.

     3. La venda

     La comercialització es feia en una dependència de la planta baixa de la casa dels forners. En deien “el quarto del pa”, i era d’allò més senzill: un simple taulell amb una balança al damunt, i una post que ocupava tot el fons, on se situaven els pans i les barres. Els llonguets eren fora de la vista del públic, en una panera, a sota del taulell.
  font
     Com es venia el pa? Doncs durant l’època de l’Isidro i l’Antònia, a pes, per quilos. Era costum que els que collien blat l’anaven a moldre i portaven sacs de farina de cent quilos: per cada sac els donaven una tarja, una mena de val d’un disseny molt simple, amb dotze requadres cadascun dels quals valia per deu quilos; la tarja, doncs, equivalia a cent vint quilos de pa, dotze arroves, i es cobrava a part una quantitat fixa per la feina. A mesura que l’anaven retirant, normalment de cinc en cinc quilos, la fornera els foradava la casella corresponent en la tarja que portava l’interessat, és a dir, que un forat equivalia a mitja arrova. Si la quantitat era diferent, s’apuntava a la casella el número. Era un procediment senzill i efectiu.

     Quan en una casa s’acabava la collita i per tant s’exhaurien les reserves de farina, i no hi havia manera d’aconseguir-ne, els forners continuaven proporcionant targes “a fiar”, és a dir, a crèdit, fins que la venda d’alguna collita permetia liquidar el deute. Es pot assegurar que a cap casa de Capafonts hi faltà mai el pa, per malament que anés l’economia familiar.

     Els conreus s’anaren abandonant i es deixà de sembrar, però molta gent continuà comprant les targes i seguí el mateix sistema. A poc a poc aquest costum s’anà perdent, al mateix temps que la gent s’habituà a comprar el pa més sovint, i en menor quantitat. Finalment, quan el forn tancà ja feia anys que no es donaven targes: la majoria de la gent anava al forn a comprar el pa pel dia.

  font

  Reproducció d'una tarja.


  Consideracions entorn dels forns de pa en genreal, del de Capafonts en particular,
  i de la desamortització  Salvador J.Rovira i Gómez
     Els forns de pa eren un dels monopolis senyorials típics i solien ser tan antics com el senyoriu, ja que, en ser el pa era un aliment bàsic, el primer que feia una col·lectivitat en constituir-se com a tal era construir un forn de pa per tal com aquest, a la societat d’antic règim, era l’aliment fonamental.

     Els senyors solien reservar-se els forns en exclusiva ja que eren un element productiu de renda segura puix que tothom tenia necessitat de comprar pa o de dur-lo a coure si se’l feia a casa.

     Els forns eren explotats pels senyors mitjançant arrendaments anuals a forners que a canvi d’un preu acordat podien fer pa i vendre’l i també coure el dels particulars a canvi d’un preu establert.

     El control del forn fou un dels conflictes típics entre senyors i vassalls, per tal com poder-ne disposar era un acte de llibertat per als vassalls respecte de llur senyor i retenir-lo era una demostració fefaent de domini senyorial.

     Encara que no ho podem afirmar, és gairebé segur que inicialment el forn de Capafonts formà part dels monopolis senyorials.

     El control del forn capafontí per part del senyor no fou etern i en una època indeterminada el cedí als vassalls. Sabem que l’any 1618 el forn formava part, junt amb la carnisseria i un molí fariner, dels béns de propis capafontins i la conclusió no pot ser altra que aquesta: en una data que no estem en condicions de precisar, els senyors de Capafonts cediren a la universitat el forn de pa i el molí fariner bé com a pagament d’un servei rebut, bé com operació de compravenda a favor del poble i a canvi d’una aportació monetària.

     Fos quin fos l’origen de la possessió d’aquests monopolis senyorials per part de Capafonts el cert és que del 1618, com a mínim, fins a la dècada dels anys cinquanta del segle XIX, el forn de pa estigué en mans del municipi de Capafonts que l’explotà i en tragué beneficis econòmics i de serveis a la col·lectivitat. Segons el capbreu de Capafonts del 1756 la Universitat pagava anualment per Nadal un cens al comte de Prades pel forn de pa. Aquest fet és una demostració fefaent que el forn havia estat traspassat pel senyor al municipi, ja que només els béns cedits pel senyor als vassalls pagaven cens en els cadastres.

     Amb la presa del poder per part dels progressistes durant el Bienni Progressista s’arribà a la darrera i definitiva etapa de la desamortització que fou promoguda per Pascual Madoz, ministre d’Hisenda, mitjançant la llei del primer de maig del 1855 per la qual eren declarats en venda tots els predis rústics i urbans, com també els censos i censals pertanyents a l’Estat, al clergat, als ordes militars, confraries, obres pies i santuaris, a l’infant Carles, als propis dels pobles, a la beneficència i a la instrucció pública. Aquesta llei, pel fet de derogar totes les disposicions anteriors que, d’alguna manera, la podien contradir, passà a ser el text desamortitzador per excel·lència. La Llei General de desamortització restà suspesa entre el 1856 i el 1858, però, un cop restablerta, la seva aplicació perdurà fins ben entrat el segle XX, i això a despit de la diversitat de governs i règims de l’Estat espanyol a la segona meitat del segle XIX.

     L’Estat, per tal que els municipis no deixessin d’atendre llurs obligacions, es comprometé a donar-los, des del moment de l’alienació de la finca, la mateixa renda que percebien abans de la venda, però la realitat fou que la teoria no es dugué a la pràctica en la majoria dels casos i dubtem molt que l’Ajuntament de Capafonts rebés cap compensació amb la qual cosa la incorporació dels béns de propis a l’Estat per a la seva venda a particulars no fou altra cosa que un robatori legal.

     El forn de pa de Capafonts fou registrat amb el número 125 al segon inventari de la Delegació d’Hisenda de Tarragona. El 19 de novembre del 1859 fou subhastat amb un preu de sortida de 350 rals. L’aconseguí, per 500 rals, Joan Baptista Abelló i Calderó, veí de Prades. Com a curiositat, direm per acabar que l’escriptura de compravenda de l’Estat a Abelló és la número 183 del manual notarial 1021 de Tarragona que es conserva a l’Arxiu Històric de Tarragona.
  El forn de pa


  Jordi Fort Besora
     Deu fer uns set-cents anys que es va fer el forn, i hem de suposar que ha funcionat ininterrompudament fins que, l’any 1986, l’Isidro i l’Antònia el van tancar. També podem suposar que l’ofici de forner no deu haver variat en tot aquest llarg període. Avui només coneixem la manera de fer pa i com funcionava el forn, per la memòria dels que ho van veure. En aquest escrit recollirem justament això. Parlarem del pa, del forn, i de la seva història, en l’espai comprés dins del segle XX.

     De segles enrere, al poble hi havia forns a moltes cases, perquè era pràctica habitual coure el pa a casa. El forn de la Vila tenia la funció d’oferir un servei comunitari, amb una instal·lació ben feta per a tots aquells que no tenien forn propi. Sabem que hi havia forns a cal Forner, a cal Cerdà, a ca la Càndia, al mas de Fortet, a cal Blaió, i a moltes altres cases, cosa que no vol dir que els fessin servir regularment, perquè quasi tothom anava al de la Vila. A cal Blaió foren els últims a fer el pa a casa, fins poc després de la guerra. 

     Pel que sabem de dites, abans de la guerra civil, o sigui a principis del segle, hi havia cases que venien pa, a més a més del que es feia al forn de la Vila; una era cal Forner, on el Joan Forner -que també havia regentat el forn de la Vila-, en coïa a casa seva, d’aquí li ve el nom de cal Forner. Després d’ell, el forn del poble el va portar el Gaia, que estava casat amb una germana de l’Amadeu de cal Pep Joanet. El Gaia vivia a cal Jeroni, com tots els altres forners que el van succeir, i va regentar el forn fins al temps de guerra, quan a causa dels esdeveniments de la política, o de la mateixa guerra, va haver de marxar del poble. 

     Quan va començar la guerra, el forn va continuar com sempre, fins que va arribar la col·lectivització de tots els aliments, i el pa es repartia a tot el poble, des de la cooperativa del PSUC, que era a l’església; Aquesta feina la feia la Irene de cal Banyà, que n’era la secretària, i estava allà tot el dia. Mentre, a moltes cases, es feien fornades d’amagat perquè el pa escassejava. Un lloc on això passava era el mas de Fortet, però no tan sols per la cosa de la col·lectivització, sinó perquè ja feia anys que el feien allà durant les èpoques que vivien al mas. 

     Acabada la guerra va venir a fer de forner el Pere Espanyol amb la seva família: la Virgínia, la seva dona, i el Tomàs i la Virgínia petita, els fills que tenien quatre i sis anys aproximadament. Eren mals temps per viure a Alcover i van emigrar a la muntanya. El Pere era un home que coneixia bé el seu ofici, i del forn en sortia un pa excel·lent, quan disposava de bona farina, però la major part de les fornades dels anys 1940-1942 eren fetes amb farina de cupo, farina de mala qualitat, farina de blat de moro barrejada amb una mica de farina de blat; o farina de blat sense porgar, que feia pa moreno, pa integral en diem avui, però llavors considerat pa dolent, millor dit, molt dolent. Podem dir doncs que en aquell moment els capafontins tenien un bon forn, un bon forner, i molta escassetat de farina i de pa.

     Al poble es collia blat, però van ser Anys de pa moreno, tal com ens explica el Joan Besora al seu article publicat al número II de Quaderns de Capafonts; el blat intervingut, els aliments racionats, l’estraperlo una manera de guanyar-se la vida, i molta gana per tot arreu. Les peripècies per portar al molí blat que no s’havia declarat, per amagar la farina, i per coure el pa de nit -no fos que algun guarda civil flairés la bona olor de pa bo i la fornada acabés malament- eren contínues, però a moltes cases es menjava pa blanc, pa que no entrava als circuits de l’estraperlo perquè als qui en feien, els en faltava. El Pere Pastisser, que era com es coneixia popularment el forner, no va desaprofitar l’ocasió i encara que d’una manera discreta i amb poc volum, sí que hi va entrar al negoci de l’estraperlo. De fet tot el poble en va fer una mica d’estraperlo, perquè de blat també se’n venia d’amagat. De pa poc, però els forasters que passaven pel poble, molt pocs en aquella època, bé que s’emportaven aquella meravella que sortia del forn de Capafonts, pagant el preu que valia, molt més car que el del pa moreno que donaven amb la cartilla de racionament.

     El racionament va durar molts anys, però a Capafonts, molt aviat la gent va deixar les cartilles a l’armari, perquè si tenies farina el Pere Pastisser et feia pa, i quan es va suprimir el racionament, ja feia temps que al forn no en venien amb la cartilla.

     Com es feia el pa a les cases en aquella època? Doncs a mà. Això vol dir d’una manera molt lenta i fatigosa, i per aquesta raó, era boníssim. Podem assegurar que la qualitat és directament proporcional a l’esforç per fer-lo, perquè en som els últims testimonis d’aquest art de fer pa; diem art, perquè els que el feien eren artesans, i només uns quants sabien fer-lo bo de veritat.

     A totes les cases hi havia la pastera, avui encara se’n conserven moltes, i al rebost els sacs de farina, generalment bona farina, provinent de xeixes antigues de poc rendiment, però bones per panificar. A la pastera hi havia sempre una porció de pasta, el reng o llevat, de l’última amassada, i un sedàs fi. Quan s’acabava el pa de la panera, la mestressa passava la farina pel sedàs i en treia el segó que encara hi quedava -aquesta operació es feia dins de la pastera-, i llavors amuntegava la farina, hi feia un clot on tirava l’aigua, la sal i el llevat, sovint reforçat amb un de sintètic que venia el mateix forner, i llavors es pastava. No era feina fàcil, s’havia d’aconseguir uniformitat i treballar la massa. Era tan pesat que els homes eren reclamats a fer l’última fase de l’amassada; si la mestressa s’ho havia de fer sola, acabava baldada. L’operació de pastar s’iniciava al vespre, abans d’anar a dormir. L’endemà al matí es tornava a amassar una mica, quan la pasta ja era ben fermentada, es posava dins de la panera, panera gran, i cap al forn.

     Aquí hem de fer un parèntesi per recordar que al forn s’hi anava quan tocava, a tomb de poble, per bé que el pastisser s’adaptava a les necessitats de la gent, i alguns dies tenia més feina.

     Ja al forn, el Pere Pastisser es feia càrrec de la massa i, a criteri seu, començava la feina de fer els pans i coure’ls. Els que eren dins del forn a aquelles hores del matí, podien sentir la flaire agra de les masses fermentades, la xerrameca de les dones ajudant el forner, l’olor de reïna dels feixos de pi acabats de cremat per escalfar el forn, i si s’esqueia, per bé que fossin al forn, es passava bugada de les noves que corrien pel poble. No totes les pastes que rebia el forner eren iguals. La qualitat de la farina i l’art d’amassar feien el seu efecte i unes eren aplanades, sense fibra, dèbils, i altres esponeroses, fortes, ben bufades. Cada casa feia el seu pa: unes bo, altres normal, altres més aplanat, altres gustós, altres salat, altres… Cada casa és un món, i en la varietat està l’excel·lència i la mediocritat. Sempre hi havia un pitjor: les cases que no podien fer pa aquell dia perquè la farina s’havia acabat i haurien d’anar a demanar-ne un sac al veí a canvi de jornals, i de moment comprar-lo al pastisser o demanar-lo a la veïna. S’entén el valor del pa si s’han viscut aquestes coses; avui és un aliment poc estimat, abundant, generalment dolent, i el valor del mot PA ha canviat, però durant segles ha estat paraula de gran prestigi.

     El pastisser anava arrenglerant dins les caixes els bocins de pasta abans d’enfornar-los. Quan, per exemple, acabava amb la pasta de la Josepa Joaquimeta, començava amb la de la Carme Xepa, i les separava amb un plec de la roba de la caixa. La pala entrava els pans al forn i l’ordre es conservava, de manera que quan sortien no es poguessin barrejar. No era pas difícil saber quan acabava el d’una casa i començava l’altra; perquè, tal com hem dit no n’hi havia dos d’iguals.

     Eren les dotze del migdia, hora del sol, i el carrer de les Fonts, des del Perxo fins a la Plaça, s'omplia de la flaire més bona que pugueu imaginar, una olor de galeta, de pa calent, que animava l’esperit, que feia feliç qualsevol només de sentir-la, una olor que enyorem, perquè és una flaire que pertany a la nostra infantesa, quan som capaços de percebre aquelles coses senzilles en aparença, però realment excelses.

     Cada mestressa sortia del forn amb la panera plena, acaramullada, amb vint o més pans de quilo. Aquella panera es penjava en un lloc fresc de la casa, sense corrent d’aire i sec. Allà s’anava buidant, i podia durar fins a quinze o més dies. Acabat de coure, aquell pa cruixia d’allò més; era ben tou durant dos o tres dies, després més eixut, però mai sec del tot; potser alguna vegada florit, perquè havia plogut molt, i havia pujat la humitat, però bo per a menjar. Si arribava a sec, servia per a fer sopes i farina de galeta, però aquesta circumstància era molt rara, perquè hi havia més gana que pa.

     El Pere Pastisser i la seva família van ser a Capafonts uns quants anys; abans del 1950 ja havien emigrat a l’Argentina on van fer fortuna fent de pastissers a Buenos Aires. L’Isidro Pocurull, després d’aprendre l’ofici al costat del Pere, els va comprar la casa i el negoci, i a Capafonts, el forn va continuar com sempre fent aquella olor que tant enyorem.

     Amb els anys, les coses van anar canviant; primer tot seguia com abans, però aviat la gent es va cansar de pastar a casa i L’Isidro, que ja s’havia casat amb l’Antònia del Cisco Llarg, canviava sacs de farina per quilos de pa i la gent ja no el feia a casa. Tots menjàvem pa de les mateixes fornades. Aquest canvi va ser cap allà el 1956-57, moment en què el blat i la farina ja podien circular lliurement. El valor d’un sac de farina equivalia a ics quilos de pa, tants com el nombre de caselles marcades en una cartolina que donava l’Antònia a canvi de la farina. Anaves al forn i l’Antònia et subministrava el pa que volies, i foradava tantes caselles com quilos; era pràctic. No us penséssiu que la gent anava a buscar el pa cada dia; moltes cases l’agafaven per a tota la setmana. Proveu-ho avui i passats dos dies l’haureu de llençar; ja és massa sec.

     De sempre al forn de Capafonts, a més de pa s’hi coïen coques de recapte, coques ensucrades i si feia falta, una cassola de carn. D’aquestes menges recordem especialment la coca de brunets. Una meravella gastronòmica.

     Ja entrats a la dècada dels seixanta del segle passat, la gent tenien cotxe propi i treien el nas pel poble, feien un volt i preguntaven on era el forn, compraven pa i tornaven el diumenge següent per anar directe al forn a comprar-ne. Mentre l’Isidro i l’Antònia en van fer, Capafonts era conegut pel bon pa. Però va arribar el dia que, merescudament, decidiren jubilar-se i ningú no es va voler fer càrrec del forn. Avui sembla impossible, però l’any 1986, els joves del poble aspiraven a trobar una feina en una indústria i passar a la categoria d’obrer; fora mals de cap; tenien un jornal i el cap de setmana lliure. Si es mirava enrere, era una gran millora, però sobretot hi havia la idea de marxar del poble. Va ser així que la porta del forn es va tancar, i el pa es va haver de portar d’altres llocs.

     El primer subministrador va ser el Joan Fortet, que havia obert una botiga a ca la Tina i cada dia anava a Prades a buscar el que havia encarregat el dia abans. La cosa tenia dos desavantatges: primer, el pa s’acabava i s’havia de repartir el que es tenia, o tornar a pujar a Prades; el segon, era més greu, el pa de Prades el feia una màquina que s’empassava la farina, el llevat i la sal, ho remenava tot i al cap d’una hora i mitja ja sortien les barres del forn: totes de la mateixa mida, igual de cuites, igual d’insípides. Quan el Joan va tancar la botiga, l’Albert i l’Anna Maria de cal Cerdà van agafar el relleu i avui encara el reparteixen. Fa poc la Rebeca ha obert la botiga, El Perxo, i porta pa, magdalenes i coques, de Mont-ral, cosa que permet escollir.

     Vet aquí perquè avui enyorem aquelles flaires i sabors d’antany, que h avien perdurat durant segles. Vet aquí perquè estem contens que el forn avui sigui un lloc net i polit, on tothom pot entendre com es feia el pa antigament. No tenim les olors d’abans, però hem recuperat els estris. No s’ha perdut tot.

     Potser hi ha molts forns i molts pans més bons que el que es feia a Capafonts, però com el nostre només n’hi havia un, i cap altre podia ser igual; per això encara l’enyorem.


  Què i com
  El treball al forn de Capafonts


  Josep Maria López Besora
     En el número 12 d’aquesta revista publicàvem un article sobre el forn de Capafonts, on es tractaven aspectes relatius al funcionament i els productes que s’hi feien. Hem cregut convenient incloure el present treball, on es repeteixen alguns dels continguts que allà es tractaven. La justificació: donar un caire de conjunt a la present monografia, per tal que el lector es faci una idea més completa de què era aquest element patrimonial.
     A la darrera etapa del seu funcionament, a la segona meitat del segle passat, al forn de Capafonts s’hi feien tot un seguit de productes, emprant sempre la mateixa tècnica artesanal. Vegem-los en detall i comentem la forma com es treballava.
                                                                                                             
     1. Què s'hi feia?

     La varietat del que s'hi coïa era migrada a la seva època i tot, i ja no diguem comparant amb l'actual. Repassem-la.

     Pans.

     Eren el gruix de la fornada, i se'n feien uns 50 cada vegada. Pesaven dues lliures i tenien una forma ovalada. Com que la mida no seguia els estàndards del gremi, el preu es feia ser un 80% del preu del pa de quilo. A més de solts, també servien per vendre el pa a pes, a quilos sencers; aquesta va ser la pràctica habitual entre la gent del poble fins als anys 70 (amb unes targes que s'anaven foradant), però  cap al final aquesta pràctica va anar caient en desús; per aquest motiu l'Antònia tenia un ganivet a la botiga i sovint algun pa encetat en alguna panera (resultat de completar el quilo); aquest pa acabava a la família o a cal Pere Mateu, que passava a buscar-lo al final del dia (i se li feia un preu immillorable).

     Barres.

     Eren exactament igual que els pans, però una mica més allargades i acabades amb una mica de punxa, punxa que feia un crostó deliciós, per aquells que tinguessin bones dents! Se'n podien fer unes 30 per fornada.

     Barres de quart.

     Unes barres allargades que feien això, un quart de quilo. Comparades amb les que es fan avui dia, eren més curtes, molt menys flonges, i amb una crosta més gruixuda.

     Peces de quart sense sal.

     Quan els metges van començar a mirar la pressió, es van començar a prescriure dietes que incloïen menjar pa fet sense sal. Es feien com aquell qui diu comptades, un cop per setmana. Calia, evidentment, pastar-les a banda, a mà.

     “Llengüets” (al diccionari “llonguets”).

     Els reis de fer entrepans eren unes peces d'uns 150 g. Degut a la manera com es feien (vegeu més avall), tenien un color més grisenc, una crosta molt prima i flexible i una molla increïble, capaç de xuclar i repartir l'oli amb mínim regalimar i màxima uniformitat. Insuperables per sopar o menjar al defora amb tonyina, truita caragolada, sobrassada o qualsevol de les delícies de cal Sardà. Normalment se'n feien uns 20 o 30 per fornada, que podien ser no cap, o uns quants més en cas de comanda especial.

     Coques (adobades).

     Normalment es feien els dies de festa, dies que uns quants ja les esperaven amb delit. Feien uns 200 g i uns 50x10 cm. Pasta ensucrada de debò, ous de debò i matafaluga de debò. Combinaven parts amb més molla amb parts més primes, cruixents i on el sucre afegit pel damunt s'havia tornat una làmina fosca de cristall torrat. Alguna vegada se'n feia alguna de grossa, per encàrrec.

     Coques d'ametlla.

     També es feien per encàrrec. Amb pasta adobada, amb un tou escampat pel damunt fet d'ametlla trinxada, sucre i un raget d'oli. La pasta quedava encara més oliosa pel propi fruit sec. Un exemplar normal, d'uns 60x20 cm, tenia tantes calories que calia menjar-se'l entre colla o amb temps. 

     Coques amb ceba.

     Sempre eren grosses (amb uns 70 x 25 cm omplien la pala) i sempre eren per encàrrec. Sovint el mateix client era qui portava la ceba tallada (llarga o a quadrets més o menys grans) amb el corresponent pebre vermell, i el pebrot i les arengades o “llengonissa” que hi volgués. Així com les coques adobades tenien un gruix irregular, les de ceba tenien una sola prima feta curosament del mateix (poc) gruix a tot arreu.

     Coques amb espinacs o fredolics.

     El mateix cas que les de ceba. El punt més delicat de fer-les és que la pasta i el que hi ha al damunt es coguin harmoniosament, ni massa ni poc cadascun, i que no quedi la pasta seca per sota i mullada per dalt.

     Avellanes i ametlles torrades.

     Es feien per encàrrec, i es torraven a gust del client, des d'aquell que les volia amb prou feines escalfades fins aquell que les volia de color cafè amb llet. Per garantir que fossin torrades igual per tot arreu, calia remenar la llauna tres o quatre vegades. L'Isidro anava trencant tres o quatre peces per llauna, per comprovar-ne el grau de torrat; si bé ell mai no se les menjava, el seu nebot sí.

     A més de tot això, alguna vegada s'havia aprofitat el forn per coure alguna altra cosa: patates o cassoles de carn, o un be sencer i tot.

     2. Com s'utilitzava

     Veiem ara la seqüència d’una fornada qualsevol.

     Preliminars.

     De tota pasterada se'n deixava una porció, d'entre mig i un quilo, per fer-la servir com a llevat agre en properes pasterades. La nit abans de pastar es feia el rent, agafant aquesta pasta i barrejant-hi més farina i aigua; en calia un quilo llarg per pasterada.

     L'aigua calenta s'obtenia deixant una olla plena a dins al forn i un cossi metàl·lic gran, tapat i arrecerat a la porta. Sovint, també es podien deixar a dins el forn un parell o tres de feixos de rama de pi, per tal que l'endemà fossin ben secs.

     Per fer una fornada normal calien tres o quatre hores, des que es començava apariant la llenya (si és que no era ja dins el forn des del dia abans), directament damunt dels cairats, al mateix lloc on després aniria el pa.

     Pastar

  font

  Engegant.


  font

  Pastant.

     Per fer la pasta es feia una basseta amb farina en un racó de la màquina. Una mica d'aigua tèbia servia per desfer totalment, amb les mans, una barreja del rent fet del dia abans i llevat comercial de pastilla; aquesta acció ja era la primera, de moltes, que perfumava l'ambient i empastifava les mans. A continuació calia afegir l'aigua, la farina i la sal necessàries, mesurades respectivament amb galledes, sacs i senalles, i balança. La temperatura també es mesurava a ull.

     Un cop engegada la màquina de pastar calia esperar al voltant d'una hora per tal que acabés la feina, temps durant el qual calia anar escurant els racons de trossos solts de pasta mig feta, i un parell de vegades girar-la de les vores cap a dins, per garantir-ne la uniformitat.

     Un cop feta es traslladava a la pastera, on s'hi havia d'estar una estona en repòs. El procediment de transport consistia en anar tallant amb les mans uns trossos de 10 o 15 kg i llençar-los a la pastera des d'un parell o tres de metres lluny.

     Si s'havien de fer coques adobades, es posava un tros de pasta quasi feta en un recipient de fusta en forma de tronc de piràmide. S'hi afegia sucre, els ous i la matafaluga i una mica de farina, i s'acabava de pastar a mà.

     Ara calia netejar la màquina, cosa que es feia curosament amb una rasqueta. El tros de pasta resultant s'afegia al que ja s'havia apartat per fer-ne rent.

  Reposar, tallar, fènyer, formar

  font

  La pasta en repòs.


  font

  Tallant i funyint.


  font

  Donant forma.

     Quan la pasta ja havia fet el primer repòs, s'anava traient de la pastera en trossos grossos posats sobre el taulell ben enfarinat. El forner n'anava fent talls a ull amb la fulla, i si un tall li semblava que potser no feia prou bé la mida, el deixava caure sobre un plateret de la balança (a l'altre hi havia els pesos i pedres que tocaven); el treia immediatament, sense esperar que es fes l'equilibri, ja que observant el moviment havia deduït quina esgarrapada de pasta calia afegir o treure (i no ho tornava a pesar, evidentment) en els trossos que després serien els pans o barres.

     Cadascun es funyia (“funyir” al diccionari en diu fènyer) i s'anava col·locant en caixes. Això de funyir consisteix en agafar el tros de pasta sense forma i fer que n'agafi una de com a esfèrica. S'agafen els dos costats amb les mans i es fa que s'ajuntin pel darrere, aquesta part s'estreny una mica i es col·loca a la caixa fent que aquest nus sigui la base de la peça.

     Els llonguets eren diferents, per fer-los es tallaven una o dues peces bastant grosses, peces que s'aplanaven fins a quedar d'uns 20 x 60 x 3 cm, moment en què es caragolaven per fer una mena de braç de gitano.

     Al cap d'una estona, les peces ja estan al punt de donar-los forma. Calia estirar una mica els pans, una mica més les barres, i bastant més les barres petites. Per anar-les posant altra vegada en caixes, s'hi posava una tela llarga que s'anava arromangant cada camí que es completava una tira.

     Les coques s'estiraven de manera diferent. Primer perquè calia estirar-les molt més, i segon perquè a més d'estirar calia prémer una mica la pasta, per tal que no fos massa esponjosa. També s'untaven d'oli.
  font

  Donant forma.


  font


  font


  font

  Fent coques.
     Per les coques amb ceba, la cosa era més complicada, ja que calia anar estirant i prement i repartint la pasta fins que arribava a la mida correcta (la d'uns taulells que eren per aquesta feina) i igual per tot arreu. Llavors l'Isidro feia com una trena a tot el tombant, destinada a mantenir tot el recapte damunt de la coca, sense regalimar pels costats (aquesta trena es convertia en un crosta boníssima).

     Els llonguets eren rodanxes del caneló gruixut de pasta. La zona dels talls corresponien a la base i part de dalt del llengüet final. També es posaven a la seva caixa, més petita, on acabava de pujar la fermentació.

  Apariar el forn i enfornar

  font


  font


  font

  Preparant el forn.
     Simultàniament amb aquestes feines calia anar vigilant el forn. Portant el foc cap a la part del davant quan tocava (ho dictava el rellotge mental de l'Isidro), arramblant les brases cap al lateral del forn, traient brases i cendra amb el ganxo i una pala, escombrant amb el drap. Aquesta última feina era molt pesada, perquè calia anar llençant el drap començant pel fons del forn, i esbandint-lo amb aigua tot sovint. Els mànecs s'havien d'anar canviant de tant en tant: les brases se'ls menjaven.

     Enfornar s'havia de fer per ordre. Primer les coques de sucre. Després els llengüets, en paletades de deu, i les coques amb ceba. A continuació el gros de la fornada amb el pa petit i les llaunes de fruit sec al davant; enfornar era una acció coordinada: peça al davant de la pala, tall, peça al darrere, tall, i cap a dins. De tant en tant també hi havia una llauna amb pa sec per torrar; convenientment picat, feia uns arrebossats insuperables.

     Contràriament a molts mal anomenats “pa de pagès” actuals, que són volgudament esblanqueïts, l'Isidro volia que el seu pa tingués un color ben ros. Això depèn del grau d'humitat a l'interior del forn, així que quan la fornada era curta (i per tant no n'hi havia prou amb la que es desprenia dels pans mateixos), hi afegia un plat d'aigua.

     Saber si ja estaven les coses a punt es feia per inspecció visual: mirant, vaja. Per als pans i les barres grosses també es podia fer servir un mètode més científic: picar amb el puny tancat a la sola i analitzar el tipus de soroll. Algunes vegades hi havia una peça que no s'obria pel tall, sinó que esclatava per algun altre lloc; se les anomenava bots, eren més irregulars, amb la molla una mica més espessa, i eren consumides per la família.

     Quan el pa s'anava traient del forn, se sentia cruixir la crosta, com a queixant-se del fred de fora, i l'aire s'omplia de l'olor inigualable del pa acabat de fer, olor que si no tens gana, te'n fa venir a l'acte. Els pans s'anaven posant en una panera on n'hi cabien uns 15, panera que l'Isidro es carregava a l'esquena per dur-los cap a casa; n'hi havia que esperaven veure la seva imatge passant pel carrer per entrar a buscar un pa calent.

     Quan hi havia més d'una fornada (tres era el més freqüent els diumenges d'estiu), calia una dosi extra de planificació i coordinació, ja que abans d'acabar amb una ja es començaven les feines de l'altra.

  Venda

     Quan el pa arribava a casa, la cosa ja era gairebé responsabilitat única de l'Antònia. Apilar-los netejant la sola d'algun massa brut de cendra, reservant els que calia per als clients fixos que potser havien de passar tard, i vendre'ls en l'horari establert (totes les hores del dia).

     Els dimecres es feia el repartiment setmanal als clients del terme de Mont-ral. Els sacs es deixaven a un mas, a la carretera i a una casa de Mont-ral. Els clients dels altres masos, Farena, Mont-ral o el Bosquet passaven a recollir-los. En una època que no era corrent disposar de congelador, el pa era perfectament consumible al cap d'una setmana d'haver sortit del forn.


  El procés de restauració

     A partir del final de l’activitat, el forn restà en desús, abandonat. Moltes persones de Capafonts eren conscients de la importància històrica d’aquell establiment i lamentaven el possible deteriorament o fins i tot la pèrdua, com ha passat en multitud de pobles del país.

     L’any 2009, la corporació municipal, presidida per l’alcalde Anton Marca, acompanyat pels regidors Andreu Ciuró, Anna Maria Giró i Josep Toldrà, adoptaren l’acord de restaurar-lo i conservar-lo, per tal com es tractava d’un element patrimonial de la més gran importància, no solament a nivell local, sinó fins i tot de Catalunya. Justificava aquesta decisió el fet que al nostre país són molt pocs els forns d’aquest tipus.

     Una vegada superades les dificultats econòmiques i administratives, es procedí a la restauració. Com a element positiu es comptava amb l’utillatge que s’havia emprat des de sempre, a més de l’estructura original del local, en els baixos de la Casa de la Vila, i formant part d’un conjunt més ampli que continua a la casa annexa, de la qual fou aïllat temps ha.

     La restauració tingué com a colofó un acte emotiu en el qual el futur president de la Generalitat Artur Mas, acompanyat de les autoritats locals, juntament amb la darrera fornera, procediren a la inauguració el 28 de novembre de 2009.

     Capafonts compta, des d’aleshores, amb un element patrimonial, tipus museu, del més gran valor històric.
  font


  font

  Acte d'inauguració un cop acabada la restauració.
  El forn actual

     Després de les nombroses vicissituds que ha viscut al llarg de la seva història, el forn de Capafonts ha entrat en una nova etapa, després de la restauració. Una etapa molt diferent, atès que ha perdut la funcionalitat que tingué durant segles. Ara ja no se sent el soroll monòton de la màquina de pastar; les escales no són trepitjades pels forners en el quefer quotidià; la pastera ja no rep aquella massa informe que es convertiria hores després en pans o coques; els posts ja no serien el suport d’unes coques adobades, o amb diferents amaniments -ceba, fredolics, espinacs...- que feien les delícies dels afortunats que les tastaven; el forn ja no es posa a la temperatura adient per acabar de deixar-ho tot al punt de cocció exacte, a base de cremar branques de pi que deixaven anar els aromes de les reïnes, les quals s’incorporaven al pa; els carrers immediats ja no s’omplen amb aquesta flaire que sortia per la fumera, o la del pa acabat de sortir del forn, i que el pastisser traginava cap a la botiga. Tampoc aquell local és ja el punt de reunió o tertúlia, ni aquelles parets escoltaran mai més els cants dels forners mentre feien la seva tasca. Tot això ja és història, una part de la història de Capafonts, com ho són altres elements del patrimoni local, per exemple els molins, els rentadors, etc.

     L’etapa nova que encetà el forn aquell any 2009 és la d’un monument, la d’un testimoni molt important de la vida local. En el seu nou estat, és una mostra palpable de la manera de solucionar una de les necessitats bàsiques dels capafontins, la de disposar del pa diari.

     La restauració, com s’ha dit, s’ha fet amb molta cura i amb un sentit pedagògic evident: s’indiquen els noms dels components del local i la funció que tenien. Un espai interessant, que a més, pot presumir de ser gairebé un exemplar únic al nostre país. Cal conservar-lo i potenciar-lo, perquè el valor d’una instal·lació com aquesta s’incrementa amb el pas del temps.

  font


  font


  font


  font

  El forn a l'actualitat.

  Entrevista amb l'Antònia pastissera


  Josep Cruset Vallverdú
     L’Antònia ens deixà un dia d’octubre del 2016. Amb ella es tanca definitivament la història del forn, una història, el començament de la qual es perd en les boires del passat i en què ella fou protagonista, juntament amb l’Isidro, durant les darreres quatre dècades. Fins al darrer moment mantingué el tarannà que la feu ser estimada per tothom que la conegué: atenta, generosa, amable, sempre disposada a ajudar. Tal vegada el tret que la defineix és quan, en els anys de la postguerra les coses anaven malament per moltes famílies del poble i ella feu possible que a cap casa hi manqués mai el pa.

     Poc temps després de tancar el forn, el Josep Cruset li feu una entrevista, que incloem com a homenatge a la memòria dels darrers pastissers de Capafonts.
     Antòniaaaa! Passaves el llindar de la porta de la pastisseria i pronunciaves aquest nom. Era com la paraula màgica per a accedir a un dels tresors més preuats de Capafonts: el pa del forn. I potser sí que tenia quelcom de màgic aquest crit, perquè, a qualsevol hora, estigués la porta oberta o tancada, sempre apareixia l’Antònia Besora Besora (Capafonts, 1930), l’Antònia de cal Cisco Llarg en la nomenclatura pairal capafontina, per a tothom l’Antònia Pastissera des que es va casar amb l’Isidre Pocurull i va esdevenir la mestressa de la pastisseria.

     De jovenet, em sorprenia que, tot i ser tan petit, molta gent coneixia el meu poble (bé, realment hauria de dir el poble de la meva àvia materna, però jo a Capafonts sempre l’he anomenat així). I un dels records comuns a tothom era el pa. De vegades, fins i tot, era el motiu que els havia portat fins el poble. Els qui, a més, hem tingut el privilegi de compartir a Capafonts els estius de la nostra infància i adolescència, segurament associem alguns dels millors records d’aquells anys a les tardes amb coca amb sucre per berenar o matinades amb els llonguets calents recent sortits del forn.

     Ara, més de vint anys després de tancar el forn, l’Antònia rememora amb to crepuscular aquelles vivències. La mirada des de la distància que posa el pas del temps i, sobretot, l’absència de l’Isidre, envolten de sentiments contraposats la conversa sobre els records de mitja vida dedicada a la pastisseria.

     Quan comença a fer de pastissera?

     Quan em vaig casar amb l’Isidre, el 1949. L’Isidre feia de pastisser des que el Pere Pastisser va deixar el forn. Quan estàvem promesos, ja em deien que anés a ajudar-lo per a aprendre les coses, però no hi vaig voler anar fins uns quants dies abans del casament, amb la seva cosina, la Clementina, que em va ensenyar la feina. Al casar-nos vam comprar la casa, que seria la pastisseria, i així m’hi vaig posar.

     Com era la feina aleshores?

     Primer pastaven les dones de cada casa amb la seva farina. L’Isidre anava a la nit a cridar-les, encenia el forn i se’n tornava al llit fins a l’hora d'enfornar. Cobràvem un tant per enfornar i pagàvem els feixos i la llum. Per la manera de pastar, ja coneixies quins eren els pans de cada dona.

     Encara eren temps de racionament.

     Aleshores fèiem el que en deien pa de ració. El pa estava racionat i en corresponia un tant per a cada casa o persona, pastàvem el que tocava, era pa negre. Però com allò no era gaire, després moltes dones tornaven a vindre amb farina i en pastaven més.

  font


  font

     Per què es va acabar el costum que les dones de cada casa pastessin el seu pa?

     Nosaltres vam començar a pastar un parell de dies a la setmana per a tenir una mica de pa de més a més per si en feia falta o per a les famílies que no tenien farina. Aleshores també molts van cansar-se de pastar i ens portaven la farina perquè ho féssim nosaltres.

     Quins tractes feien amb la farina i el pa?

     Fèiem unes targetes on marcaven els pans que entregàvem, mitja arrova, dos quilos... Quan estava plena havíem donat 120 quilos de pa per 100 de farina i cobràvem un tant per pastar. Si algú no en tenia el fiàvem, o deixaven la farina i pagaven quan podien. La gent es va anar acostumant només a deixar la farina i prendre el cartró per anar marcant els pans.

     Quan comencen a “exportar” el pa de Capafonts?

     Portàvem pa a Mont-ral, l’Aixàvega, el Bosquet... els de Farena el pujaven a buscar, els carboners també venien. Cada vuit dies l’Isidre portava el pa a Mont-ral i a les masies de la Cadeneta, allà l’havia de deixar al costat de la carretera.

     Com era la jornada laboral?

     Si havia de fer dues fornades, l’Isidro s’hi posava a les 12 de la nit i trèiem la primera cap a les 7 del matí. Quan només en feia una, s’hi podia posar a l’hora que li semblava, no ens manava ningú, amb què estigués feta al migdia n’hi havia prou. Al cap i a la fi, el pa del dia abans era igual de bo.

     La quantitat de feina variava molt segons el dia?

     Fins a tres pastades fèiem els dies que ens prenien una fornada cap a Prades, els diumenges i festius. Acabàvem a les sis de la tarda. Però quan només fèiem una fornada, l’Isidre també tenia temps per a sortir a caçar. A l’hivern, l’acabàvem cap a les 11 i després anava a la trufa per ajudar a guanyar alguna cosa més.

     Què feien el poc temps lliure que deixava el forn?

     A l’Isidre li agradava molt anar a caçar, i l’altra gran afició de jove va ser el futbol, hi va jugar fins que va poder. I cada vespre sortia un ratet al cafè a fer la botifarra. Sopàvem quan volíem, normalment quan es feia fosc, a les sis a l’hivern o a les nou a l’estiu. Al poble, l’hora de sopar era quan la gent tornava del tros.

     Recordo que la pastisseria sempre estava oberta.

     No vam posar mai cap horari, això va ser la meva desgràcia. Ara segur que no ho faria. Recordo un dia que vaig a anar a fer migdiada i van venir els carboners de cal Llarg. Aixeca’t i vesteix-te a correcuita. Ja no hi vaig anar mai més.

     Almenys van posar un dia de festa setmanal.

     Al final, vam decidir que el dilluns no pastàvem per a poder atendre altres obligacions. Tancàvem i anàvem a Tarragona, però deixàvem la clau a la Maria de cal Ros per si algú necessitava pa, i amb això que molta gent també anava a cridar-la per a buscar el pa el dilluns.

     Però alguna temporada devien haver de tancar?

     L’Isidre va haver de plegar dos o tres cops. L’accident de cotxe, l’operació del trencat... Estàvem a Tarragona i no podíem fer pa. Van anar a buscar el pastisser de Prades perquè fes una fornada a Capafonts, i també un de Cornudella, perquè la gent volia pa. Quan el van operar també en va fer el Salvador Pocurull, però ho va haver de deixar. S’apurava i no se’n sortia.

     I tots aquells feixos de llenya, d’on sortien?

     Les cases que tenien boscos, tallaven pins i volien treure les rames.  L’Isidre llogava gent per anar a  treure la rama i fer feixos. Finalment, quan a Capafonts ja no es tallaven pins, els portava d’Alcover el Joan del Mas del Ramon Sardà. Els compràvem a tant el feix. Ens fèiem un fart d’escombrar rames. I de respirar farina, sempre respirant farina...

     Molta gent venia a Capafonts a comprar pa.

     Venia gent de tot arreu, que estiuejaven per aquí o que els havien parlat del pa del forn de Capafonts. Moltes vegades passaven estrangers per la pastisseria, com sempre de vendre me’n vaig cuidar jo ens enteníem com podíem i bé que en prenien de pa. Ens aclaríem amb signes i amb els diners. Venien de Farena, de Mont-ral... estaven per allí i els hi deien que anessin a Capafonts, que el pa era molt bo.

     I arriba la jubilació.

     L’Isidre va fer 65 anys al maig i per Tots Sants vam plegar. Teníem bastanta farina i vam demanar permís per a poder continuar treballant fins a acabar-la i mentrestant s’aclaria com arribaria el pa al poble. El metge deia que el forn ja no complia els requisits sanitaris i que quan plegués l’Isidre allà no hi podia entrar ningú més si no es posava en condicions. S’havia de reformar quasi tot. I el Delfí de ca l’Ermitanet tampoc tenia gaires ganes de llogar-lo a ningú més.

     Com va ser l’últim dia?

     Jo volia fer unes quantes coques, però l’Isidre va dir deixem-ho estar. Molts a qui ens hi voldríem donar tampoc hi podrien ser. Al cap i a la fi, de coques i llengüets n’havíem arribat a donar...

     Què tal ara amb el pa de la ciutat?

     Jo sols sigui pa, no en trobo cap de dolent, perquè soc molt panarra. És clar que és diferent, perquè està treballat d’una altra manera. Quan veig com el fan ara al supermercat, quina diferència! L’Isidre sí que ho notava més, però a mi, sols que el metge em receptés.

  L'Opinió d'un Foraster


  Antoni Maria Casas
     El claretià Antoni Maria Casas i Ferrer (el pare Casas) era docent al col·legi Claret de Valls. Practicà l’excursionisme i fou autor d’alguns llibres on deixà constància de les seves experiències i observacions, totes d’una gran subtilesa. Cap al final dels anys setanta del passat segle estigué de pas a Capafonts, on conegué els forners. En el seu llibre De l’Alt Camp al Priorat, (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1981), entre altres comentaris sobre el poble i la gent, deixà una semblança dels personatges. La transcrivim perquè la considerem prou interessant i confirma tot allò que hem dit repetidament.
     “...
  Avui, Capafonts té encara un altre punt d’interès: la pastisseria. A tota la rodalia, i més enllà, ha arribat la fama del pa de Capafonts. Què té de particular aquest pa? Que és pa, senzillament, pa. Vet aquí el secret. No és el pa d’altres llocs, adulterat amb ingredients estranys, cuit artificialment. (....) El pastisser viu més per l’ofici que pel negoci. Fer pa és per al pastisser de Capafonts, fer treball d’artesania. Penseu que la majoria de cotxes que volen aparcar a la plaça, és per proveir-se del pa de Capafonts. Nosaltres avui tenim el goig de saludar el famós pastisser. Va amb davantal blanc, lluent de pasta, i amb la camisa esquarterada de carregar feixos de rames per al forn. És un home de formes mesurades i les seves paraules les serveix amb una mesura més aviat escassa. Amb freqüència es limita a somriure. A la pastisseria, qui descabdella les paraules amb copiositat és la mestressa. La pastissera és xerraire. Les frases li surten espontànies, amb aquella gràcia pròpia de la dona catalana. La pastissera de Capafonts diríeu que és nascuda expressament per a acabar d’arrodonir l’artesania del seu marit.
  ...”

  El pa, una part de la història

     Finalment, unes reflexions sobre el pa, aquest aliment fonamental i d’implantació universal, que resisteix el pas dels temps. Hi ha alguns tòpics que els seus partidaris tracten d’aclarir. Un d’ells és que el pa engreixa, i que per tant, s’ha de suprimir de les dietes d’aprimament. Els contraris a aquesta teoria diuen que de cap manera engreixa el pa, que són altres coses les que fan augmentar el pes de la persona. I posen com a exemple el tipus de vida que es fa actualment, que requereix poc esforç físic, i que moltes de les persones preocupades pel seu sobrepès fan una vida molt sedentària, amb poc exercici.

     Es diu també que el culpable no és únicament el pa, en el supòsit que hi tingués alguna cosa a veure, que també s’hauria de considerar el consum de productes dolços, i sobretot la pastisseria industrial, que incorpora greixos de diferents tipus. D’altra banda, sovint el pa no es menja sol, sinó acompanyat de les més diverses substàncies, formant el gran invent de l’entrepà: doncs depèn del que s’hi posi, en un entrepà, que pugui afectar més o menys el pes corporal. I també s’esmenta una qualitat: el pa sacia, combat la gana, i si no se’n menja prou, s’han de consumir altres productes, que no sempre són els més adients per l’equilibri d’una alimentació sana.

     Fins i tot algun cuiner de renom, com Santi Santamaria en fa una defensa, quan, després de criticar la “industrialització” dels aliments, diu: “...acabamos perdiendo el respeto a lo que comemos, como lo demuestra, sin ir más lejos, la mala calidad de buena parte del pan que se consume en nuestro país, tanto en casa como en los restaurantes. Cuando en una gran casa, sensible a la textura de una hoja de lechuga o al aliño de una patata hervida, se desentienden del pan, algo falla”. Continua lloant la tasca d’alguns pastissers que intenten recuperar l’esperit artesà de fer el pa i acaba dient que els aliments no són simples objectes per a vendre o jugar, sinó que formen part de la nostra cultura i de la nostra humanitat. (Magazine, suplement de La Vanguardia, 27/09/2009). Sense comentaris.

     Els dietistes diuen que, en general, el pa actual és dolent perquè es deixa cru. Argumenten que el pa cru és de difícil digestió. També afirmen que el pa és un producte fermentat i que sovint es cou sense haver acabat la fermentació que el fa digerible. El bon pa ha de ser ben fermentat, com més millor, i ben cuit.

     Actualment, hi ha un contingent de població important que cerca autenticitat en el pa que consumeix. I com a resposta, hi ha també professionals que s’esforcen en aconseguir productes de qualitat, seleccionant la matèria primera, emprant els procediments tradicionals sobretot en la fase crucial, la fermentació i en la cocció, que forçosament s’ha de fer per procediments moderns. És una tasca complicada, no pel procés en si mateix, que és el de sempre i prou conegut, sinó pel cost del producte final que en dificulta la comercialització.

  BIBLIOGRAFIA

     CASAS i FERRER, Antoni M. (1981): De l’Alt Camp all Priorat, col. Llibre de motxilla, 17, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.

     LOPEZ BESORA, Josep M. (2008): “El forn”, Quaderns de Capafonts, 12, 11-18.

     ROVIRA, S.-J. (1979): La desamortització dels béns de l’Església a la província de Tarragona (1835-1845), Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona.

     - (1987) La desamortització de Madoz a la província de Tarragona (1859-1886), Diputació de Tarragona, Tarragona.

     ROVIRA, S.-J; D. LÖPEZ, (1985): Guia de Capafonts, Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona.

     - (2002): Nova guia de Capafonts, col. Els llibres de la Medusa, Diputació de Tarragona, Tarragona.

     Documentals en vídeo:

     - GASCÓN, Dalmy; SOLÉ, Ignasi (2005): El forn de pa de Capafonts, Vallibus videoproduccions, Reus. Es pot visualitzar a la xarxa en el següent enllaç: [veure]

     Viquipèdia: Pa i Història del pa, entre d’altres entrades.